SECTION 450:40-1-3. Definitions [revoked]  


Latest version.
[Source: Revoked at 14 Ok Reg 698, eff 12-24-96 (emergency); Revoked at 14 Ok Reg 1977, eff 5-27-97]