SECTION 92:1-9-6. Response [revoked]  


Latest version.
[Source: Added at 17 Ok Reg 2281, eff 6-26-00; Revoked at 35 Ok Reg 885, eff 9-14-18]